PROCEDURA

postępowania rekrutacyjnego

do klasy I Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu na rok szkolny 2021/2022

Zasady ogólne rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzone zgodnie z ustalonymi w Szkole Podstawowej w Wielkim Podlesiu zasadami i kryteriami prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w terminach określonych w harmonogramie.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I Szkoły Podstawowej

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I biorą udział dzieci 7 letnie, po obowiązkowym odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego, dzieci sześcioletnie na wniosek rodzica oraz po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dzieci z odroczoną w poprzednim roku realizacją obowiązku szkolnego.

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem  Szkoły – w tym spoza Gminy Kościerzyna.
 • Rodzice pobierają wniosek/zgłoszenie w sekretariacie Szkoły lub ze  szkolnej strony internetowej, wypełniają go odręcznie i składają – po podpisaniu – w sekretariacie Szkoły.
 • Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe). 
 • Wypełniony wniosek/zgłoszenie:
 1. podpisują oboje rodzice dziecka,
 2. podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym.
 • Wniosek rozpatruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 • Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają, w ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości, pisemne potwierdzenie woli zapisu w Szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja Rekrutacyjna:
 1. przyjmuje dziecko do Szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
 2. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły.
 • Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
 1. wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej Szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 3. na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 09 marca 2021 r.

do 10 kwietnia 2021 r.

do godz. 13⁰⁰

 

 

od 10 sierpnia 2021 r.

do 14 sierpnia 2021 r.

do godz. 13⁰⁰

 

 2.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

do 17 kwietnia 2021 r.

do godz. 13⁰⁰

 

 

 

do 17 sierpnia 2021 r.

do godz. 13⁰⁰

 

 3.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 22 kwietnia 2021 r.

do godz. 13⁰⁰

 

18 sierpnia 2021 r.

do godz. 13⁰⁰

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 23 kwietnia 2021 r.

od godz. 13⁰⁰

do 28 kwietnia 2021 r.

do godz. 13⁰⁰

 

od 19 sierpnia 2021 r.

od godz. 13⁰⁰

do 21 sierpnia 2021 r.

do godz. 13⁰⁰

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

30 kwietnia 2021 r.

do godz. 13⁰⁰

 

25 sierpnia 2021 r.

do godz. 13⁰⁰

 

 

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I Szkoły Podstawowej obowiązują niżej wymienione kryteria.

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników w pierwszym rzędzie o przyjęciu decyduje fakt że kandydat jest mieszkańcem Gminy Kościerzyna

Komisja Rekrutacyjna może określić wykaz dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów.

W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica dokumentów określonych przez Komisję Rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, Komisja Rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.

 

Kryteria lokalne:

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kościerzyna

10

2.

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej Szkoły

10

3.

Wielodzietność rodziny kandydata

3

4.

Kandydat objęty jest kształceniem specjalnym

8

5.

Niepełnosprawność w rodzinie kandydata

2

Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę sumę punktów uzyskanych przez kandydata

W przypadku, gdy po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego liczba wolnych miejsc w klasie I Szkoły Podstawowej jest mniejsza niż liczba kandydatów, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza losowanie w obecności przedstawiciela Rady Rodziców. W losowaniu na wolne miejsca biorą udział kandydaci z tą samą najwyższą liczbą punktów.

 


Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie do klasy I SP wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania

Wniosek o przyjęcie do klasy I SP - dzieci spoza obwodu

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły

Potwierdzenie woli zapisu

Pliki zawierające powyższe dokumenty są zapisane w formacie Acrobat Reader'a (PDF). Program ten musi być zainstalowany na komputerze, aby możliwe było ich otwarcie.

Aplikację Acrobat Reader można pobrać klikając tutaj. Następnie należy zainstalować ją na komputerze.

 

Używamy plików cookies
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie.
W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm
w ustawieniach swojej przeglądarki.