Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej

w Szkole Podstawowej w Wielkim Podlesiu

 

podstawa prawna: art. 157 ust. 2 oraz art. 158 ust. 1-5 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

                              Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 

1. Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej, zwany dalej "Regulaminem", określa tryb działania Komisji Rekrutacyjnej oraz zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Wielkim Podlesiu.

2. Postanowienia Regulaminu obowiązują członków Komisji Rekrutacyjnej, powołanej zarządzeniem Dyrektora.

3. Informacje o dokumentach wymaganych przy wnioskowaniu o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej dostępne są na stronie internetowej szkoły lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

4. Termin rekrutacji określa zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

5. Komisja Rekrutacyjna prowadzi nabór na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej.

6. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy Komisji, określony w regulaminie dotyczy także postępowania uzupełniającego, tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.

7. Komisja Rekrutacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć do szkoły w trakcie roku szkolnego.

 

§2

 

1. Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem Dyrektor Szkoły.

2. Liczba członków jest nieparzysta.

3. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego Komisji.

4. W skład Komisji wchodzą:

a). przewodniczący,

b). sekretarz,

c). pozostali członkowie.

5. Członkowie Komisji są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad o ochronie danych osobowych kandydatów i rodziców kandydatów udostępnianych w procesie rekrutacji.

 

Rozdział II

Tryb odbywania posiedzeń

§3

 

1. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywać się będą zgodnie z terminami wynikającymi z zarządzenia Wójta Gminy.

2. Przewodniczący Komisji jest uprawniony do zwoływania posiedzeń w trybie nadzwyczajnym.

3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje Przewodniczący Komisji.

4. Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków.

5. Członkowie Komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą Komisji, tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami.

6. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład osobowy, ustalenia Komisji. Protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego i członków.

 

 

Rozdział III

Zadania i uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej

§4

 

1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) dokonywanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami,

b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły, zgodnie z wymogami art. 158 ust. 10, wywieszonej w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń w szkole, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanej w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia,

d) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych do Szkoły,

e) w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podanie liczby wolnych miejsc,

f) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

g) sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata, uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie odmowy przyjęcia zawiera: przyczyny odmowy w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,

h) w przypadku wolnych miejsc w Szkole w oddziale przedszkolnym czy klasie pierwszej, przeprowadzenie zgodnie z harmonogramem rekrutacji, uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego według tych samych zasad.

i) w przypadku braku wolnych miejsc w stosunku do liczby chętnych, przeprowadzenie po uwzględnieniu kryteriów ustawowych i lokalnych losowania w obecności przedstawiciela Rady Rodziców z uwzględnieniem kandydatów z najwyższą tą samą liczbą punktów 

2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwracać się do Wójta/Burmistrza miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Organ jest zobowiązany do potwierdzenia okoliczności w terminie 14 dni.

3. Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa.

 

§5

 

1. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:

a) uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach Komisji,

b) czynny udział w pracach Komisji,

c) wykonywanie poleceń Przewodniczącego,

d) zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej,

e) ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców kandydatów.

 

§6

 

Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) zapoznanie członków Komisji z regulacjami prawnymi naboru do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej,

b) zawiadomienie członków Komisji o terminie i miejscu zebrań komisji,

c) dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do szkoły, w oparciu, o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne,

d) przewodniczenie zebraniu Komisji,

e) zapewnienie obsługi administracyjnej - dostęp do dokumentów, przepisów, zaopatrzenie

        w sprzęt biurowy i papier,

f) sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie,

g) przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego,

h) występowanie do Wójta/Burmistrza miasta o potwierdzenia składanych oświadczeń, w

         przypadku wątpliwości co do ich treści,

i) sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac Komisji.

 

 

Rozdział IV

Porządek prac Komisji Rekrutacyjnej

§7

 

1. Komisja Rekrutacyjna pracuje według następującego porządku:

    1) prace przygotowawcze polegające na:

a) sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków,

b) wykluczeniu z postępowania rekrutacyjnego wniosków odrzuconych z powodu braków formalnych wraz z dołączeniem opisu wskazującego na braki,

c) ustaleniu liczby kandydatów przyjętych "z urzędu", spełniających warunki formalne,

d) sporządzeniu protokołu z części wstępnej zawierającego: liczbę wolnych miejsc, liczbę złożonych wniosków ogółem, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tj. kandydatów z obwodu szkoły. Wykaz ten powinien być sporządzony w formie tabeli, zaś kandydaci zapisani w porządku alfabetycznym.

    2) Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej szkoły podstawowej przebiega zgodnie z etapami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Szczegółowe informacje znajdują się w harmonogramach rekrutacji.

 

§8

 

1. Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.

2. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Komisja przedstawia wyniki rekrutacji Dyrektorowi Szkoły.

 

 

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§9

 

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia Dyrektora o jego wprowadzeniu.

Używamy plików cookies
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie.
W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm
w ustawieniach swojej przeglądarki.