REGULAMIN KORZYSTANIA

Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELKIM PODLESIU

Wstęp

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)szkole -  należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Wielkim Podlesiu;
2)uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Wielkim Podlesiu;
3)rodzicu ucznia – należy także przez to rozumieć opiekuna prawnego;
4)regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Wielkim Podlesiu;
5)podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręczniki danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;
6)organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Kościerzyna.

ROZDZIAŁ I

Zasady korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

§ 1

1.Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2.Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
3.Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez wychowawcę klasy i za jego pośrednictwem.
4.Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w terminie uzgodnionym pomiędzy nauczycielem – bibliotekarzem biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.
5.Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników.
6.Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
7.Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zapoznaniu ich z regulaminem przez wychowawcę oraz po zapoznaniu się rodzica z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły i zawarciu przez niego umowy użyczenia podręcznika, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, której jeden podpisany egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej. Podpisanie umowy użyczenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego zapisów.
8.Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiedzialny jest nauczyciel wychowawca, który po podpisaniu umowy, jeden jej egzemplarz przekazuje niezwłocznie do biblioteki szkolnej.

§ 2

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej  w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów, zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły.

§ 3

1.Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Ich zwrot następuje w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, jednakże nie później niż w okresie tygodnia od zakończenia zajęć w danym roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
2.Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w ust.1, wykonuje nauczyciel wychowawca ucznia oraz nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej.
3.Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciele, o których mowa w ust.2, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.
4.W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na konto wskazane w sekretariacie szkoły. Przepisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.
5.Przepis ust.4 nie ma zastosowania, w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§ 4

1.Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.
2.W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela – bibliotekarza biblioteki szkolnej.

ROZDZIAŁ II

Postanowienia końcowe

§ 5

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zaznajomienia uczniów z zasadami zawartymi w regulaminie oraz przekazania ich rodzicom informacji o konieczności zapoznania się z niniejszym regulaminem na stronie internetowej szkoły.

§ 6

1.Regulamin stosuje się do:
1)uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas I gimnazjum – w roku szkolnym 2015/2016;
2)uczniów klas I – V szkoły podstawowej oraz uczniów klas I-II gimnazjum – w roku szkolnym 2016/2017.
2.Począwszy od roku szkolnego 2017/zarządzenie stosuje się do wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz wszystkich uczniów gimnazjum.

Używamy plików cookies
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie.
W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm
w ustawieniach swojej przeglądarki.