UPROSZCZONA PROCEDURA

WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI I ŚWIADECTW SZKOLNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ W WIELKIM PODLESIU

 

§ 1

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

1.W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.

2.Do podania należy dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

3.Opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł

4.Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

5.Wydany duplikat legitymacji szkolnej wpisuje się do księgi druków ścisłego zarachowania. Uczeń potwierdza odbiór duplikatu legitymacji w w/w księdze.

 

§ 2

Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat oraz określić:

-        rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/klasy),

-        rok ukończenia szkoły/klasy.

Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 2 do procedury.

2. Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.

3. Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni, jeżeli przedłożone podanie zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole.

5. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa sporządzonym komputerowo. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz "Duplikat", a na końcu dokumentu dodać wyrazy "oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową.

6. Na dokumencie, na podstawie którego wydaje się duplikat, osoba składająca wniosek potwierdza odbiór własnoręcznym podpisem wpisując datę odbioru. Możliwe jest odebranie duplikatu przez osoby trzecie na podstawie upoważnienia podpisanego przez osobę składającą wniosek (załącznik nr 3). W przypadku przesłania dokumentu pocztą, doręnastępuje listem poleconym za zwrotnym poleceniem odbioru, które dołącza się do dokumentu, na podstawie którego wydano duplikat.

7. Wydany duplikat świadectwa wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów (załącznik nr 4).

8. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

 

§ 3

 Informacje o odbiorcy oraz koncie bankowym, na które należy wnosić opłaty skarbowe za duplikaty

 1.Nazwa odbiorcy:

     Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

 2. Numer konta bankowego:

     20 8328 0007 2001 0007 5516 0001

 3.  W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz tytuł wnoszonej opłaty:

     "opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej"

    "opłata za wydanie duplikatu świadectwa"

 


Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Upoważnienie do odbioru duplikatów

Pliki zawierające powyższe dokumenty są zapisane w formacie Acrobat Reader'a (PDF). Program ten musi być zainstalowany na komputerze, aby możliwe było ich otwarcie.

Aplikację Acrobat Reader można pobrać klikając tutaj. Następnie należy zainstalować ją na komputerze.

Używamy plików cookies
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie.
W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm
w ustawieniach swojej przeglądarki.